Strokeplan Oy  Suhteitusohjelma Massanäyteohjelma

Murskausohjelma käyttöohjeet

Murskausohjelma laskee päällysteisiin, betoniin tai muihin tarkoituksiin tuotettujen, yleisesti kaupattavien kiviainesten murskausnäytteiden laadunvalvonnassa tarvittavat arvot sekä poikkeamat ohjearvoista. Ohjelma tuottaa myös laadunvalvontaraportit näytteistä (rakeisuus, suoritustasoilmoitus, CE-merkintä yms.) piirtäen näytteet ja halutessa myös niiden ohjearvo- tai rajakäyrät logaritmiselle asteikolle. Jos haluat ohjelmasta demoversion, ota yhteyttä.

Pääikkuna, jossa osa sovelluksen näkymistä on samanaikaisesti avattuna

 
Murskaus
Uusi Avaa uusi murskausnäytetiedosto.
Näytteet Avaa näytteiden käsittelyikkunan. Valitse näytetiedosto, jonka näytteitä haluat käsitellä (Esim. NAYTE.MTE). Murskausnäytetiedostojen tyyppi on aina *.MTE
Lajitteet Näytetulosten keskiarvo voidaan siirtää lajitteeksi käytettäväksi edelleen suhteitusohjelmassa.
Poikkeamat Avaa murskenäytteiden sallitut poikkeamat taulukon.
Ohjealueet Avaa InfraRYL:n mukaiset ohjearvo taulukon
Emodulit Avaa InfraRYL:n mukaiset E-modulin määritys taulukon.
Kaikki Avaa ohjelman kaikki näytekäsittelyn näkymät.
Asetukset Avaa murskausohjelman asetusnäkymän.
Ohje F1 - Ohjelmaversion päivitys Avaa versio päivitys-ikkunan.

Asetukset

 
Asetukset Valitse haluamasi näytön ja kirjoittimen kirjasintyyppi (fontti). Näytön fontiksi sopii esim. Arial ja kirjoittimen fontiksi Arial. Oheisessa kuvassa ohjelmaa ajetaan Linuxissa, jolloin fontit saattavat olla eri nimiset, jos haluat käyttää ohjelmaa Linuxissa, ota yhteys tekijään. Koon tulee olla vähintään 7 tai 8 pistettä (piste on kirjapainoalan yksikkö 1/72 tuumaa). Pienennä tai suurenna kokoa tarvittaessa. Kokeile eri fonttia, jos tekstit eivät tulostu oikein. Valitse viivanleveydeksi vanhalle kirjoittimelle 1 ja laser- kirjoittimelle 2 - 12 tulostimen tarkkuudesta riippuen. Mitä tarkempaan tulostukseen kirjoittimesi pystyy, sitä suurempi on viivanleveyden oltava. Näytetietojen syöttötapa: voit valita joko ylikirjoittavan (kirjoitetaan kentän aiemman tiedon päälle, näkyy mustattuna) tai lisäävän tavan (syötettävät merkit lisätään kentän aiempaan arvoon). Voit muuttaa syöttötapaa myös hiiren kaksoisnäpäytyksellä ao. kenttään. Tulosta poikkeamat punaisella ja saat myös paperitulosteisiin ylitykset ja alitukset punaisella (tai harmaasävynä mustavalko-tulostimessa). Valinta Käyrät värillisinä piirtää asteikon käyrät värillisinä ja siihen liittyvä Leveä viiva piirtää käyrät hyvin erottuvalla viivalla, katko- tai pisteviivojen tulostus ei ole mahdollista leveällä viivalla. Laskennan tulosten ja näytteen tulostusten ensimmäinen otsikko on käyttäjän määriteltävissä. Otsikko-kenttään syötetään yleensä yrityksen tai organisaation nimi. Yrityksen logo on liitetty kiinteästi ohjelmaan. Määritä haluamasi ini-tiedostojen editori (notepad.exe). Määritä näyte- ja tulokset-lomakkeille tulostettavat yhteystiedot. Näytetaulukon seulasarjan arvo-kenttien syöttötarkkuutta voi säätää 0-2 desimaaliin ja näytetaulukko talletetaan aina tällä tarkkuudella. Esitystarkkuus määrittää, millä tarkkuudella näytetaulukkoa käsitellään tulosteissa ja laskennoissa. Näytetaulukon esitys- ja syöttötarkkuus vaihtuu aina tarpeen mukaan näytteitä lisättäessä tai laskettaessa.Tarkista, onko ohjelmasta uudempaa versiota tarkistaa version automaattisesti Strokeplan.com -serveriltä. Windows asetukset näyttää Windowsissa käyttämäsi päiväys, kellonaika, desimaaliluku esitysmuodot. Lähetä (Paste) Strokeplanille, jos jokin virhetilanne aiheuttaa ohjelman kaatumisen. Kopioi demotiedosto ohjelma luo demotiedoston C:\NayteData -hakemistoon, demo.mte tiedostoa ei kopioida automattisesti asennuksessa.
Ikkuna - Vaaka Järjestä pääikkunan sisältämät ikkunat vaakasuoraan.
Ikkuna - Pysty Järjestä ikkunat pystysuoraan.
Ikkuna - Putous Järjestä ikkunat laskeviksi portaiksi.
Ikkuna - Ikoni Järjestä ikoni-ikkunat pääikkunan alareunaan
Ohje F1 Avaa käyttöohjeet.

Murskausnäytteet

Näytesarja syötetään alekkain taulukkoon, ensin vastaava ohjearvorivi (harmaa) ja sitten kukin näyte (valkea) omalle rivilleen. Tavoite rivi on uuden näytesarjan aloitusrivi ja sille syötetään tulevan näytesarjan perustiedot, haluttaessa sille voi syöttää myös tavoitellun rakeisuuden läpäisyarvot, mutta niillä ei ole laskennallista merkitystä. Kooste riville lasketaan suhteituksen rakeisuus. Ohjelma numeroi itse näytteet juoksevasti taulukon oikeaan reunaan, varsinainen oikea näytenumero syötetään Näyte-kenttään. Syötä kaikki samaan näytesarjaan tai kohteeseen kuuluvat näytteet samaan tiedostoon. Näytteenottopäivämäärä valitaan kalenterista tuplanäpäyttämällä hiirellä päiväyskenttää, syötä myös Klo aika. Voit lisätä puuttuvan arvon (esim. näytteen ottaja) valintalistaan hiirtä oikealta klikkaamalla. Ohjelma osaa myös lisätä puuttuvan valinnan, kun tarkastelet esim. vanhaa vuosien takaista näytetiedostoa. Kun olet syöttänyt Min rae (tai voit myös tuplaklikata Min rae-kenttää) ja Max rae kenttien arvot, niin ohjelma hakee Rakeisuusluokka-kenttään niitä vastaavat ohjealueet InfraRYL ja PANK Ry:n Asfalttinormeista. Valintalistat avataan painamalla Enter ja Tab siirtää fokuksen seuraavaan kenttään. RC -kenttään voidaan merkitä RC-osuus esim. RC20, jos murskataan kierrätyspäällystettä. Ohjelma piirtää haluttaessa myös kiviaineksen käyttötarkoituksen mukaisen Massatyyppi ja Max rae -kenttien määrittämän Asfalttinormien mukaisen ohjealueen (Huom. Tämä ohjealue on levitettävän päällysteen ohjealue, ei sen kiviainesten valmistamisen ohjealue ja sen piirron avulla voidaan arvioida esim. koostekiviaineksen sopivuutta ao. massatyypin valmistukseeen).

Litteysluku

Litteysluku arvot syötetään ja lasketaan tuplanäpäyttämällä murskausnäytteen Litteysluku-kenttää. Oikean alakulman litteysluku kopioidaan murskenäytteen kenttään ja litteysluvun laskenta-arvot (syötetyt grammat) talletetaan näytteiden mukana.
 
 
Tiedosto
Avaa haluamasi näytetiedosto (*.mte).
Uusi Tee uusi näytetiedosto.
Talleta näytteet. Syötä haluamasi tiedoston nimi, käytä aina *.mte tyyppisiä nimiä
Valitut näytteet Tulostaa kaikki Laske-sarakkeella valitut näytteet.
Tulokset ja valitut näytteet Tulosta näytetulokset ja näytteet yhtenä eränä. Hyödyllinen, kun tulostat esim. PDF tiedostoksi asiakkaalle sähköpostitettavaksi.
Asteikko Tulosta asteikko.
Poista nykyinen avattu näytetiedosto.
Piirrä - Asteikko Piirrä näyte asteikolle. Ohjearvo piirretään paksummalla viivalla kuin näytteiden arvot. Voit piirtää myös haluamasi yksittäisen näytteen (tai näytejoukon) painamalla taulukon vasemman reunan juoksevaa näytenumero-painonappia ja valitsemalla sitten tämän toiminnon. Asteikolle voidaan haluttaessa piirtää myös rajakäyrät, ohjealueen rajat sekä mahdollinen E-moduli käyrästö. Jos haluat piirtää rastitut näytteet, siirrä fokus Näyte tai Laske sarakkeeseen ja valitse sitten menu Piirrä - Asteikko.
Laske - Kaikki näytteet Lasketaan kaikki näytteet. Voit laskea näytteet myös klikkaamalla taulukon ylälaidan vasenta Keskiarvo saraketta.
Laske - Merkityt näytteet Lasketaan ne näytteet, joiden kohdalla Laske-sarake on valittu.
Näyte - Lisää uusi näyterivi siihen kohtaan, jossa kursori (fokus) on. Ohjelma kopioi aina asetuksissa valitut sarakkeen kentät fokus-rivin tiedoista uudelle näytteelle, joten syötä tiedot aina mahdollisimman täydellisinä aina ohjearvoista alkaen. Alitukset ja ylitykset tulostuvat punaisena ja niiden arvot talletetaan negatiivisina. Syötä päiväyksen viereen myös näytteenoton kellonaika, jotta näytteet voidaan järjestääaikajärjestykseen ylitysten/alitusten laskemiseksi.
Poista näyterivi, jolla kursori (fokus) on.
g = > % Ohjelma muuttaa kunkin läpäisyseulan läpäisy-prosenteiksi sekä Rc-murskeen ollessa kyseessä sideaineen ja veden grammat prosenttisuudeksi. Jokaisen seulan läpäisymäärä on punnittava erikseen ja syötettävä grammamäärä sarakkeeseen. Näytteen yhteenlaskettu kokonaispaino (+ sideaine + vesi) näytetään ensimmäisessä sarakkeessa ja se poistetaan viimeistään talletuksessa. Koska näytteen käsittelyssä syntyy aina pieni hävikki, niin sideainepitoisuuden laskemiseksi näytteen kokonaispainoa voidaan vielä muuttaa, kun g= > % suoritetaan.
Kumulat. = > % Grammat läpäisyprosenteiksi. Suurin seula sisältää näytteen koko painon, sitä edellinen koko painon poislukien suurimman seulan jne.
Peru g = > % grammat-prosentti muunnos, palauttaa syötetyt grammat side-%, vesi-% ja rakeisuuden läpäisyarvokenttiin. Voit korjata syöttämiäsi grammamääriä ja tehdä g = > % uudestaan.

Koostekiviaines (suhteitus)

 
Koostekiviaines (suhteitus) Valitse suhteituksen tulevat haluamasi lajitteet ja murskeet Kiviaineslistasta. tuplaklikkaamalla vasenta harmaata saraketta. Suhteitukseen voi valita yhteensä 10 lajitetta (a-i). Syötä %-osuus-kenttään haluamasi lajitteen osuus suhteituksessa ja ohjelma laskee muiden lajitteiden osuudet niiden senhetkisen arvon perusteella. Kun suhteitus on tehty ja kooste kiviaines muodostettu, voit käsitellä sitä aivan kuin tavallista lajitetta ts. ottaa siitä näytteitä ja seurata sen laatua.

Murskaustulokset

 
Murskaustulokset lasketaan näytesarjan yläpuolelle samaan taulukkoon, ensin keskiarvorivi ja sitten muut tulosrivit. Asetuksissa määritetään, mitkä tulosrivit näytetään tai tulostetaan. Myös kunkin tulosrivin esitystarkkuutta voidaan säätää halutuksi asetuksissa (joko 0-3 desimaalia tai sama kuin näyterivin tarkkuus). Kunkin näytteen mahdolliset ylitykset tai alitukset näytetään punaisella.
Keskiarvo Näytteiden keskiarvo, tyyppirakeisuus.
Kpl Kunkin sarakkeen näytetulosten kappalemäärä.
Keskihaj. Näytetulosten Keskihajonta.
Poikk. % Yksittäisten näytetulosten poikkeamien osuus ylä- tai alarajasta.
Poikk. kpl Yksittäisten näytetulosten poikkeamien määrä ylä- tai alarajasta.
TMP-% Tilastomatemaattinen poikkeama.
Ala KA Keskiarvon alaraja. Arvo näytetään punaisena, jos keskiarvo alittaa sen.
Alaraja Yksittäisten näytteiden alaraja, jos alituksia, niin näytetään punaisena (myös näyterivillä).
Alitus-% Yksittäisten näytteiden alitusten %-osuus.
Ali Kpl Yksittäisten näytteiden alitusten määrä.
Ylä KA Keskiarvon yläraja. Arvo näytetään punaisena, jos keskiarvo ylittää sen.
Yläraja Yksittäisten näytteiden alaraja, jos ylityksiä, niin näytetään punaisena (myös näyterivillä).
Ylitys-% Yksittäisten näytteiden ylitysten %-osuus.
Yli Kpl Yksittäisten näytteiden ylitysten määrä.
Peräkk. Kahden peräkkäisen seulan nimet, joiden läpäisyjen erotusta tarkkaillaan. Näytetään punaisena, jos erotus ylittyy tai alittuu.
Peräk. ala Peräkkäisten seulojen läpäisyjen pienin sallittu erotus, jos keskiarvo alittaa sen, niin näytetään punaisena.
Peräk. ylä Peräkkäisten seulojen läpäisyjen suurin sallittu erotus, jos keskiarvo ylittää sen, niin näytetään punaisena.
Lask. ohje Varattu. Käytetään ohjelman sisäisesti virheiden etsintään.
Alku kpl Varattu. Käytetään ohjelman sisäisesti virheiden etsintään.
Summa Näytetulosten summa
Summa2 Näytetulosten neliösumma
Näytä Määrää kuinka leveänä kukin näytesarake näytetään. Säädetään Asetukset-näkymässä.
Desimaalit Näyterivin desimaalien lukumäärä sarakkeessa. Säädetään Asetukset-näkymässä.
Tulosta Tulostetaanko näytesarake. Säädetään Asetukset-näkymässä.
 

Päällystemassan ja betonin ohjealueet

 
Kullekin päällystetyypille ja betoneille voidaan määrittää ylä- ja alaohjearvot. Ohjelma käyttää massan tunnistuksessa Massa- ja Max raekoko- kenttiä. Betoneille massatyyppi on aina BET.
 
Tiedosto
Avaa ohjealueet.
Talleta ohjealueet
Ohjealueet - Lisää uusi ohjealue rivi.
Poista ohjealue rivi.

Kiviaineslista

 
Kiviaineslista: Murskeet, Lajitteet ja koosteet (suhteitukset) Ohjelma käy läpi kaikki murskausnäytetiedostot ja muodostaa listan, jolta voit valita tuplaklikkaamalla ensimmäista saraketta koostekiviaineksen lajitteet tai avata lajitteen murskausnäytetiedoston.

Murskeiden rakeisuusluokat (Asfaltti- ja betoninormit)

 
Päällyste- tai betonin valmistukseen soveltuvia murskeita (koostekiviainekset esim. AB0-11 GC90/10 tms.) tai muita karkeita (esim. Lajite 8/16 GTA85/10 tms.) tai hienoja kiviaineksia tehtäessä käytetään PANK ry:n Asfalttinormit tai betoniteollisuuden mukaisia rakeisuusluokkia. Tyyppirakeisuuksien läpäisyprosentin vaihteluvälit muodostetaan näytesarjan keskiarvojen avulla.
 
Tiedosto
Avaa rakeisuusluokkien vaihteluvälit
Talleta rakeisuusluokkien vaihteluvälit
Vaihteluväli - Lisää uusi vaihteluväli rivi.
Poista vaihteluväli rivi.

Jakavan ja kantavan kerroksen ohjealueet (InfraRYL)

 
Kullekin sitomattomankerroksen kiviainekselle voidaan määrittää ylä- ja alaohjearvot näytteiden keskiarvolle sekä yksittäiselle näytteelle. Ohjelma käyttää rakeisuusluokan tunnistuksessa Rakeisuusluokka-, Min rae- ja Max rae- kenttiä. Ohjealueet ovat InfraRYL:n mukaiset. Käyrien piirron voi tehdä klikkaamalla vasenta saraketta.
InfraRYL: Jakavan ja kantavan kerroksen rakeisuusluokkien lyhenteet. Jos rakeisuudelle ei ole luokkaa, niin nimenä käytetään Max rae kenttää.
Jakava kerros: GP, avoin rakeisuus, laaja ohjealue, Suomessa yleisemmin käytetty.
Jakava kerros: GC, normaali rakeisuus, laaja ohjealue, muualla EU:ssa yleisemmin käytetty.
Kantava kerros: GO, avoin rakeisuus, kapea ohjealue, Suomessa yleisemmin käytetty.
Kantava kerros: GA, normaali rakeisuus, kapea ohjealue, muualla EU:ssa yleisemmin käytetty.
 
Tiedosto
Avaa ohjealueet.
Talleta ohjealueet
Ohjealueet - Lisää uusi ohjealue rivi.
Poista ohjealue rivi.

Murskeiden E-modulit (Odemark)

Murskeiden E-modulit (taulukko)

 
Kiviainekselle lasketaan kantavuusarvo Odemarkin menetelmällä: Sr Sora, Hk Hiekka ja Mr muista aineksista tehdyt kiviainekset tai arvo otetaan suoraan E-moduli taulukosta. Käyrien piirron voi tehdä klikkaamalla vasenta saraketta.
 
Lisää uusi E-moduli rivi.
Poista E-moduli rivi.

Asteikko

 
Murskenäytteen tai näytetulosten rakeisuus esitettynä logaritmisella asteikolla, jota voi helposti skaalata laajasta 0.0006 - 500 suppeaan 0.063 - 63 tai aina yhteen seulaväliin saakka nuolinäppäimin. Käyrät voi piirtää tai tulostaa joko mustina tai värillisinä (Asetukset).
Ohjekäyrä yhtenäinen leveä viiva (punainen).
Näytteet yhtenäinen ohut viiva (musta).
Ohjealueet pistekatkoviiva (sininen PANK ry ja violetti InfraRYL).
Rajakäyrät katkoviiva (vihreä).
E-modulit yhtenäinen ohut (tumma keltainen).
Voit piirtää myös perättäisten näytteiden käyräparven: valitse yksi rivi ensimmäisestä sarakkeesta, paina Shift, valitse haluttu toinen rivi. Piirrä kaikki näytteet: valitse hiirellä ylimmän otsikkorivin ensimmäinen sarake. Kun asetuksissa on valittu Leveä viiva, niin käyrät voidaan piirtää vain yhtenäisinä. Asteikon alinta ja ylintä seulaa voi säätää nuolinäppäimin: ylös säädä suurin seula, alas säädä pienin seula, oikea ja vasen säädä seulan arvoa.

Suoritustasoilmoitus, CE-merkintä ja laadunvalvontamenetelmät

Suoritustasoilmoitukseen voi liittää allekirjoituksen kuvana. Tiedoston koko n. 80x400 pikseliä ja sen nimi tulee olla C:\NayteData\allekirjoitus.jpg. Rasti halutut tulostuvat rivit.
 
Rasti halutut tulostuvat rivit.
 
Tavallisimmat näytetutkimusmenetelmät valitaan Laadunvalvonta näkymästä.
 
Kattava lista valittavista näytetutkimusmenetelmistä. Kun näytteestä tutkitaan harvoin tutkittavia ominaisuuksia, tulokset merkitään silloin näytteen huomautuskenttään. Koska standardeja ja menetelmiä on paljon, voit hakea haluttua kirjoittamalla hakusanan ylimmälle Hae-riville.
 

Käyttöliittymän näppäinkomennot

 
Kullekin ikkunalle sallitut toiminnot esitetään valikossa tummalla tekstillä, harmaat toiminnot on tarkoitettu muille ikkunoille. Toiminnon voi valita nopeasti painamalla samanaikaisesti Alt-näppäintä ja toiminnon alleviivattua kirjainta.
 
Nopeimmin kursorin (fokuksen) voi siirtää hiirellä tai muulla osoittimella. Jos hiirtä ei ole, niin seuraavassa lyhyt luettelo näppäimistö-komennoista:
F1 Avaa tämä www-sivu. Sivu kannattaa ladata pysyvästi selaimeesi (ns. offline-tilaan), jolloin voit lukea tätä myös ilman internet yhteyttä.
Ctrl-F6 Siirry pää-ikkunan ikkunoissa seuraavaan.
Nuolinäpp. Siirry taulukon kentästä seuraavaan. Ks.myös seulojen säätäminen Asteikko-ikkunassa
PgUp Siirry taulukossa sivu ylös.
PgDn Siirry taulukossa sivu alas.
Ctrl-PgUp Siirry taulukossa sivu vasemmalle.
Ctrl-PgDn Siirry taulukossa sivu oikealle.
Home Siirry rivin ensimmäiseen kenttään.
End rivin viimeiseen kenttään.
Ctrl-Home Siirry taulukon alkuun.
Ctrl-End Siirry taulukon loppuun.
Tab Siirry seuraavan kenttään.
Shift-Tab Siirry edelliseen kenttään.
Enter Siirry editointilaan/pois editointi-tilasta ja seuraavaan kenttään.
Enter Avaa/sulje valintalista.
Ctrl-Enter Näytetaulukkoon jää aina numeeriseen kenttään arvoksi 0.0 tai 0, jos kenttään on syötetty jokin arvo ja joka yritetään poistaa backspace-näppäimellä. Jos haluat poistaa näytetaulukosta nollat, niin paina edit-tilassa kaksi kertaa Enter.
Esc Siirry pois editointi-tilasta ja palauta kentän aiempi arvo.
F2 Siirry pois editointi-tilasta ja tyhjennä kenttä.
F3 Päiväys- tai kellonaika-kentän arvoksi sijoitetaan kuluva päivä tai kellonaika.
F4 Jos päiväys-kentässä ollaan editointi-tilassa, niin valinta voidaan suorittaa kalenterista. Kalenterin saa esiin myös kahdella tuplanäpäytyksellä.

Tablet käyttö

Tietokoneen tablet-tilassa näytteiden syöttökenttiä suurennetaan ja numeeriset kentät voi täyttää yläosan virtuaalinäppäimistöä käyttäen. Oikean yläkulman asteikko-kuvaketta painamalla tehdään asteikkopiirto. Näytetaulukossa voidaan siirtyä oikealle, vasemmalle, ylös tai alas taulukkoa pyyhkäisemällä. Vaakapyyhkäisy kannattaa aloittaa taulukon yläpuolen numeroilta jatkaen taulukon alueelle hieman viistoon, taulukko reagoi silloin pyyhkäisyyn sulavasti. Kenttiä voi muuttaa myös Windowsin omalla näyttönäppämistöllä: kaksoisnäpäytä haluttua kenttää. Päivämäärät syötetään kahdella kaksoisnäpäytyksellä, jolloin päivämäärän valintaruutu avautuu.
 

Laskennassa käytetyt kaavat

 
Muunnetaan keskiarvon ja hajonnan avulla normeeratuksi normaalijakauman x:ksi:
 
Ylitys: x = Abs((yläohje - keskiarvo) / keskihajonta)
Alitus: x = Abs((alaohje - keskiarvo) / keskihajonta)
 
Normaalijakauman tiheysfunktio:
 
                    1            (-(x² / 2)
Z(x) = ------------------ * e
            Sqr(2 * π)
 
Testisuure:
 
             1
t = -------------------
        1 + pp * x
 
Tilastomatemaattinen poikkeama = Ylittävät + alittavat osuudet
 
Ylemmän sekä alemman poikkeaman approksimointikaava:
 
Q(x) = Z(x) * (b1 * t + b2 * t^2 + b3 * t^3 + b4 * t^4 + b5 * t^5) + Virhe
 
Approksimointi funktion vakiot:
 
pp = .23164 19
b1 = .31938 1530
b2 = -.35656 3782
b3 = 1.78147 7937
b4 = -1.82125 5978
b5 = 1.33027 4429
π = 3.1415926535897
 
Approksimoinnin virhe on n. 2 * (7.5 * 10 ^ -8).
 
Kaavan lähde:
 
Handbook of mathematical functions
National Bureau of Standards, USA, 1964

Asennus, version päivitys ja tuetut käyttöjärjestelmät

 
Päänäytön toiminto Ohje F1 - Ohjelmaversion päivitys Avaa yo. versio päivitys-ikkunan.
Tarkista versio hakee uusimman lisenssi-tiedoston ja näyttää uusimman saatavilla olevan ja nykyisen asennetun ohjelman versiot. Haku edellyttää, että internet-palomuurin portti 80 (http-protokolla) avataan UUSNAYTE.EXE-ohjelmalle Strokeplan Oy:n web-sivuille strokeplan.com, lisenssin päivytys kertoo myös hyödyllistä tietoa muutoksista ja korjauksista, jos sellaiseen on aihetta. Ylin ristikkopalkki kertoo latauksen edistymisen, mutta sen tilalla voidaan virhetilanteissa näyttää valintalistassa mahdollisia virheilmoituksia tai siihen liittyviä tietoja.
 
Lataa uusin versio hakee uusimman asennuspaketin Nayte.msi ja näyttää sen sijainnin haun jälkeen datahakemistossasi. Asennustiedosto on kooltaan n. 2-3 Mtavua. Asennustiedosto ja siihen liittyvä lisenssi on salattu vahvalla AES-salauksella, eikä niitä ei voi ladata suoraan strokeplan.com serveriltä, vaan ainoastaan näyteohjelman kautta.
 
Viimeisimmät muutokset Avaa lue.txt tiedoston, jossa on muutokset dokumentoituna.
 
Asennus: kirjaudu koneelle ylläpitäjänä (administrator) ja aja Nayte.msi (Microsoft Installer asennuspaketti). Jos olet jo asentanut ohjelman ja haluat päivittää sen uudempaan versioon, huomioi, että Microsoft Installer ei osaa Korjaa (Repair)-toiminnolla vaihtaa asennettavaa ohjelmaa, vaan alkuperäinen asennus on ensin poistettava (Remove) ja sitten ajettava Nayte.msi uudelleen.
 
Poisto: kirjaudu koneelle ylläpitäjänä (administrator) ja aja Nayte.msi ja poista (Remove) komennolla. Tämän jälkeen poista C:\NayteData -hakemisto alihakemistoineen sekä C:\Users\Käyttäjänimi\Nayte.ini -tiedosto.
 
Käyttöjärjestelmät: Windows, XP, Win 7, Win 8, Win 10, Linux (Wine).
 

Ohjelman käyttämät oletushakemistot ja näytteiden kopiointi

 
C:\Program Files (x86)\Nayte sisältää murskausohjelman (Uusnayte.exe) ja kaikki tarvittavat ini-tiedostot kirjoitussuojattuina.
C:\NayteData hakemistoon kopioidaan C:\Program Files (x86)\Nayte-hakemistosta kaikki tarvittavat ini-tiedostot, jolloin niiden sisältöä voidaan muuttaa.
C:\Users\Käyttäjän Nimi hakemistossa on linkki C:\NayteData-hakemistoon tai haluttuun datahakemistoon, jos sen sijaintia halutaan muuttaa.
C:\NayteData\VVVV\MURSKAUSPAIKKA hakemistoon, missä VVVV on vuosiluku esim. 2018 ja MURSKAUSPAIKKA on haluttu murskauspaikan nimi, luodaan kaikki tarvittavat datatiedostot esim *.mte näytetiedostot.
 

Ohjelman pääasiallisesti käyttämät tiedostot

C:\Program Files (x86)\Nayte\Uusnayte.exe murskausohjelma.
C:\NayteData\sallitut.txt PANK ry:n päällysteiden sallitut poikkeamat (rajakäyräien muodostukseen).
C:\NayteData\ohjearvo.txt PANK Ry:n asfalttinormien mukaiset ohjearvokäyrät.
C:\NayteData\mursohje.txt InfraRYL mukaiset rajakäyräien muodostukseen.
C:\NayteData\murspoik.txt Murskeiden sallitut poikkeamat (rajakäyräien muodostukseen).
 

Näytteiden kopiointi ja yhdistäminen

Asetukset - Kopioi näytetiedostoja toiminnolla voit kopioida toiminnolla >> tallettamasi näytetiedostot esim. USB-tikulle tai verkkolevylle tai ottaa varmuuskopion koko NayteData-hakemistosta. Jos haluat laskea murskausnäytteiden yhteenvetoja useilta murskauspaikoilta, jotka on valvottu eri tietokoneilla, niin kopioi ensin haluttujen murskauspaikkojen näytetiedostot USB-tikulle ja kopioi ne sen jälkeen omalle koneellesi toiminnolla <<.

Muutamia EU:n direktiiveissä määriteltyjä tai käytettyjä lyhenteitä (jotka ovat yleensä englanninkielistä alkuperää) ja niiden suomennoksia

 
DoP Declaration of performance - Suoritustasoilmoitus
NPD No Performance Determined - arvoa ei ole määritelty tai ei tarvitse tutkia valittua käyttötarkoitusta varten
G Graded - rakeisuudeltaan määritelty
F Fine - hieno kiviaines
GF Graded Fine (Filler) - rakeisuudeltaan määritelty hieno kiviaines / täytejauhe
GC Graded Coarse - rakeisuudeltaan määritelty karkea kiviaines
DGA Dense Graded All-In Aggregate - Tiheä koostekiviaines murske/lajite
GCA Graded Coarse All-In Aggregate - Karkea koostekiviaines murske/lajite
GTA Graded Typed Aggregate - Tyyppirakeisuus koostekiviaines
GNG Graded Natural - Luonnon lajittama sora
GGA Gap-Graded All-In aggregate - Koostekiviaineksesta on poistettu tai puuttuu välikokoiset kiviainekset esim. pesubetoni

Esimerkkejä rakeisuusluokkien nimeämisestä

 
Luokka Selitys
GCX/Y GC90/10 korkein, GC85/35 alin
GF85 vain yksi hieno luokka GF85
GAX koostekiviaines (All-In) vain kaksi luokkaa GA90 ja GA85
GX/Y karkea kiviaines (d >= 2 mm), kontrolliseula joko D/2 tai D/1.4, X = 20 tarkoittaa, että 20-70% läpäisee tarkkailuseulan, X = 25 tarkoittaa, että 25-80% läpäisee tarkkailuseulan, Y = 15 tarkoittaa +-15 % vaihteluväli tarkkailuseulalla,Y = 17.5 tarkoittaa +-17.5 % vaihteluväli tarkkailuseulalla
GTCX sallitut poikkeamat (D, D/2, d) valmistajan ilmoittamista
GTC10 D+-5%, D/2+-10, d+-3%
GTC20 D+-5%, D/2+-20, d+-3%

© 2018 Strokeplan Oy, Turmiontie 24, 13720 Parola, Finland, +358-50-5147485.